Zgodovina in mejniki

Eden izmed najstarejših inovacijskih ukrepov države v podporo večanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva - že od 2001.

Ustanovitelji

TECES so leta 2001 ustanovili:

 • BARTEC VARNOST d.o.o.,
 • BSH HIŠNI APARATI d.o.o.,
 • DOMEL d.o.o., 
 • INDRAMAT ELEKTROMOTORJI d.o.o. (sedaj BOSCH REXROTH d.o.o.),
 • HIDRIA ROTOMATIKA d.o.o. (sedaj HIDRIA d.o.o.),
 • KOLEKTOR GROUP d.o.o.,
 • ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. (sedaj MAHLE ELECTRIC DRIVES SLOVENIJA d.o.o.),
 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
slovenija ustanovitelji grafika

Od tehnološkega centra in razvojne ustanove do industrijskega grozda ter koordinatorja večjih strateških razvojnih partnerstev

Od prvotne vloge TECES kot tehnološkega centra za električne stroje in nosilca kompetenc na področju elektromotorjev, do razvojnega partnerja z lastnimi razvojnimi kompetencami in rešitvami na področju pretvornikov energije, električnih pogonov in močnostne elektronike, do današnje oblike industrijskega qrozda ter koordinatorja večih strateških razvojnih partnerstev. 

TECES se je tako do današnjega dne razvil v prepoznan inovacijski mehanizem slovenskega podpornega okolja za krepitev razvojnega sodelovanja in konkurenčnosti podjetij na področju energetsko učinkovite pretvorbe in rabe energije ter energetsko učinkovitih rešitev.

Razumevanje in poznavanje tehnoloških rešitev

Uspešnost TECES temelji na dolgoletni zgodovini sodelovanja s ključnimi gospodarskimi in raziskovalnimi akterji, večletnem dobrem poznavanju kompetenc in tehnoloških rešitev partnerjev ter področja delovanja, kar predstavlja odločilno komponento za ustvarjanje konkurenčne prednosti pri vzpostavljanju strateških razvojnih partnerstev in novih priložnosti.

 

Ključni mejniki delovanja TECES

2001

Ustanovitev TECES

Leta 2001 je bil na pobudo podjetij slovenske elektromotorske industrije ustanovljen TECES kot tehnološki center za električne stroje s primarnim namenom povezovanja gospodarstva in fakultet na področju razvoja elektromotorskih pogonov.

TECES, where linking creates synergy

2003 - 2016

Krepitev RR infrastrukture TECES za podporo razvoju električnih pogonov in močnostne elektronike

Obdobje krepitve RR infrastrukture in osebja raziskovalnega oddelka TECES v podporo razvoju električnih pogonov in močnostne elektronike. V prvih letih delovanja razvojnega oddelka TECES so večino razvojnega kadra predstavljali strokovnjaki s področja načrtovanja in razvoja elektromotorjev in električnih strojev. V kasnejših letih od 2006 dalje je TECES zaradi vedno večjih potreb naročnikov po razvoju integriranih električnih pogonov glavnino svojih aktivnosti usmeril v krepitev kompetenc in kadrov z znanji elektromotorskih pogonov, pretvornikov energije, algoritmov vodenja in načrtovanje močnostne elektronike.

Visoka stopnja kompetenc osebja, kvaliteta aplikativnih raziskav ter aktivna vpetost TECES v projekte naročnikov se je v letih 2003 do 2016 izrazila v več kot 60 projektov razvoja izdelkov po naročilu neposredno za domače in tuje industrijske partnerje, več kot 50 skupnih RR in tehnoloških projektov ter tudi v usposobitvi 9. mladih doktorjev znanosti elektro in strojnega inženirstva iz ukrepa podpore mladim raziskovalcem iz gospodarstva.

elementi

Večina v TECES usposobljenih kadrov je dolga leta predstavljalo ključne razvojne kadre v TECES. Po spremembi poslovnega modela TECES v letu 2017 še danes predstavljajo ključne kadre v razvojnih oddelkih članov TECES.

TECES, where linking creates synergy

2004 - 2007

Nosilec prvega razvojnega investicijskega projekta TECES-ESRR s sofinanciranjem iz sredstev EU

Z razvojno investicijskim projektom »TECES-ESRR - Razvoj inovacijskega okolja za računalniško vodene električne pogonske sisteme, aktuatorje in senzorje« je TECES skupaj s člani kot nosilec in koordinator uspešno izvedel enega izmed prvih slovenskih projektov s sofinanciranjem iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več kot 7 mio € vreden projekt osmih članov TECES je okrepil vlogo partnerjev na ciljnem tržišču, predvsem v tržnem segmentu električnih servovolanov tako v avtomobilski industriji kot industriji električnih viličarjev, kot tudi v segmentu sesalnih enot in opto-mehatronskih vsesmernih prikazovalnikov.TECES, where linking creates synergy

2005 - 2006

Prvi skupni projekt članov razvoja softvera za načrtovanje električnih strojev – projekt TEPOS

S projektom »TEPOS: TECES – Inovacijsko okolje slovenske industrije električnih pogonov« med leti 2005 in 2006 je TECES kot nosilec in ključni izvajalec projekta skupaj s člani razvil prvi skupni softver za analitično in načrtovanje električnih strojev »SIMPLES – Simulacijske platforme za razvoj električnih strojev«, ki so bile plod znanja slovenskih strokovnjakov.

Produkt SIMPLES s kasnejšimi izpeljankami emLook za analitično računanje eno in tri faznih asinhronskih in enosmernih motorjev, se še danes uporablja v mnogih podjetjih elektroindustrije.

TEPOS

2005 - 2010

Koordinator Slovenske tehnološke platforme za vodik in gorivne celice (SIHFC)

Zaradi odličnih izkušenj z vodenjem razvojnih partnerstev večjega števila partnerjev je TECES na podlagi pobude gospodarstva med leti 2005 in 2010 vodil in koordiniral »Slovensko tehnološko platformo za vodik in gorivne celice – SIHFC«, v katero je bilo vključenih več kot 30 slovenskih podjetij, inštitutov in fakultet.

S koordinacijo SIHFC je TECES pridobil dodatne izkušnje pri vodenju večjih razvojnih partnerstev, ki delujejo skladno konceptu industrijskih grozdov.

SIHRC

2011 - 2014

Nosilec in koordinator »Kompetenčnega centra za napredne sisteme učinkovite rabe električne energije (KC-SURE)

Kompetenčni centri so v letih 2010 do 2014 poleg ukrepov Centrov odličnosti in Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva predstavljali ciljno in vsebinsko usmerjen ukrep slovenske vlade za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarskega in raziskovalnega potenciala na posameznih področjih.

Eno izmed 7 prioritetnih področij Slovenije je predstavljala tudi učinkovita raba in pretvorba energije ter energetsko učinkoviti sistemi, katere področje je zastopal »Kompetenčni center za napredne sisteme učinkovite rabe električne energije - KC-SURE« s TECES kot nosilcem in koordinatorjem.

Več kot 10 mio € vreden ukrep države je prvič v slovenski zgodovini s celovitim obravnavanjem problematike aktivnih pametnih omrežij in energetsko učinkovitih produktov/rešitev partnerjev obravnaval tematiko celovito; od proizvodnje električne energije do njene distribucije, upravljanja in porabe pri končnih uporabnikih.

Ukrep je bil usmerjen v razvoj novih konceptov in komponent aktivnega elektroenergetskega omrežja, adaptivnih, energetsko učinkovitih aparatov in sistemov za dom ter razvoj energetsko učinkovitih pretvornikov in pogonov za vključevanje v aktivna elektroenergetska omrežja in aplikacije prihodnosti.

KC-SURE je prestavljal prelomnico za TECES, saj so se znotraj področij delovanja prvič pričeli prepletati deležniki iz področja pametnih omrežij, in sicer distribucije in prenosa električne energije, ter deležniki na strani porabnikov, tudi prosumerjev.

SIHRC

2014 - 2016

Aktivni deležnik priprave Strategije Pametne Specializacije Slovenije

Pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so v letih 2014 do 2016 potekale aktivnosti za pripravo strategije Pametne Specializacije Slovenije (SPS) za finančno perspektivo EU 2014 do 2020.

TECES je kot večleten nosilec razvojnih strateških partnerstev na področju energetsko učinkovitih rešitev aktivno pristopil k pripravi ključnih državnih razvojnih dokumentov in predlogov Strategije pametne specializacije Slovenije (več tukaj).

Kot nosilec in koordinator je tako na odprti poziv SVRK za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS) Republike Slovenije (RS) skupaj z 59 partnerji uspešno pripravil in posredoval pobudo »Sistemsko učinkovita raba in pretvorba energije ter energetsko učinkoviti sistemi«.

Pripravljene vsebine, področja prioritet in investicij gospodarstva so bile tudi osnova za pripravo in potrditev Strategije pametne specializacije Slovenije, ki predstavlja ključno usmeritev in podporne ukrepe države za obdobje 2014 do 2020.

Inovativnost

2017

Prenovljen poslovni model TECES - inovacijski industrijski grozd za strateško podporo članom

Prihajajoči trendi in potrebe po vedno hitrejšem odzivanju na potrebe uporabnikov na trgu, vedno večja kompleksnost integracije in digitalizacije raznovrstnih tehnologij zahtevata tudi vedno večje investicije v ustrezno opremo in infrastrukturo, prav tako pa tudi v ustrezne in izkušene kadre.

Prav potrebe po izkušenih razvojnih kadrih, njihovem pomanjkanju na trgu, hkrati pa tudi potrebe po vedno intenzivnejšem skupnem razvoju in integraciji produktov raznolikih partnerjev, so v letu 2016 vodila ustanovitelje TECES k spremembam poslovnega modela.

Razvoj izdelkov po meri naročnikov se je v TECES ukinil, večina osebja razvojnega oddelka pa prešlo v podjetja ustanovitelje TECES, kjer so v večini vključeni v generični ali aplikativni razvoj produktov.

Sam TECES se je tako popolnoma preusmeril in osredotočil na ustvarjanje dodane vrednosti kot industrijski grozd (cluster), koordinator in hkrati nosilec večjih strateških razvojnih partnerstev za deležnike elektroindustrije, energetike in ponudnike/uporabnike energetsko učinkovitih rešitev.

TECES, where linking creates synergy

2017 - 2018

Uspešno partnerstvo v prvem slovensko - japonskem tehnološko demonstracijskem projektu „Smart Grids and Smart Communities«

TECES je kot nosilec večih strateških razvojnih partnerstev sodeloval že ob prvih razgovorih na temo razvojno tehnološkega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko leta 2013. Na pobudo podjetij je predstavljal enega izmed možnih nosilcev skupnega sodelovanja slovenskih podjetij v projektu NEDO. Po večjih spremembah projekta in oblike financiranja projekta NEDO je na slovenski strani nosilno vlogo slovenskega gospodarstva prevzel  sistemski operater prenosnega omrežja ELES.

Znotraj kompleksnega projekta NEDO je tako TECES sodeloval v podprojektu »PREMAKNI PORABO«, ki je bil usmerjen v razvoj napredne funkcionalnosti za vključevanje malih odjemalcev v sistemske storitve. Odgovornost TECES skupaj s partnerji je bila priprava strategije in izvedbe aktivnosti za aktivno vključevanje uporabnikov v projektu (več o projektu tukaj).

S aktivnim sodelovanjem v projektu »Premakni porabo«, ki se je končal konec leta 2018, je TECES pridobil izredno pomembne izkušnje načini dostopa do uporabnikov in njihovimi potrebami. Novo pridobljene izkušnje bodo pomagale TECES še dodatno krepiti kvaliteto svojih storitev pri pripravi aktivnosti za razvoj novih produktov in storitev ter novih tehnološko demonstracijskih projektov ob vključevanju vedno bolj pomembnih končnih uporabnikov teh rešitev.

Premakni porabo

2017 - 2018

Z izkušnjami projekta »KOC EEI 4.0 - kompetenčnega centra za usposabljanje kadrov v elektroindustriji« TECES v stalno podporo razvoju kadrov elektroindustrije

Z uspešno prijavo in izvedbo projekta »KOC EEI 4.0: Kompetenčnega centra za razvoj kadrov slovenske elektroindustrije« v obdobju od 2017 do 2018, TECES tako skupaj z 18 podjetji odgovarja na izziv povečanih  potreb podjetij elektroindustrije po ustreznih strokovno izobraženih kadrih (več o projektu tukaj).

S prevzemom koordinacij aktivnosti in tudi uspešno zaključenim projektom konec leta 2018 v podporo razvoju kadrov v elektroindustriji, TECES tako uspešno uresničuje svojo novo začrtano vlogo nosilca večjih strateških partnerstev pri ustvarjanju sinergij med deležniki elektronske in elektro industrije ter energetike.

Na podlagi v projektu zaznanih potreb partnerjev in na trgu izrazito povečanih potreb po kadrih, je TECES vzpostavil stalno podporo in koordinacijo aktivnosti v podporo razvoju kadrov elektro industrije.

KOC EEI 4.0

od 2017 dalje

Kot nosilec »SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo« TECES postal eden izmed devetih nosilcev Strategije Pametne Specializacije Slovenije (S4)

Od leta 2017 dalje je uradno sprejeta Strategija Pametne Specializacije Slovenije (S4), ki je identificirala in določila devet prioritetnih področij, kjer Slovenija izkazuje globalno konkurenčnost in prepoznavnost (več o S4 tukaj).

V podporo S4 je bilo vzpostavljenih devet strateških razvojnih prioritetnih partnerstev. TECES je bil na podlagi javnega razpisa skupaj z 71. partnerji izbran kot nosilca in koordinatorja Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

TECES tako kot nosilec SRIP PSiDL ter nosilec vsebinskih stebrov pametne naprave in sistemi ter aktivno upravljanje stavb znotraj SRIP krepi svojo vlogo nosilca ključnih strateških razvojnih partnerstev in projektov na področju energetsko učinkovitih naprav in rešitev ter celovitega upravljanja z energijo v podporo deležnikom elektronske in elektro industrije ter energetike.

TECES, where linking creates synergy SRIP

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.