Uspešno je bil zaključen razvojno demonstracijski projekt »Demonstracija celostnega Energetskega UPravljanja (DEUP)«, s katerim se je potrdilo, da vpeljava sistemov upravljanja ni samo tehnološko zanimiva, temveč tudi ekonomsko upravičena.

Projekt tudi dokazuje, kako lahko konzorcij vodilnih javnih in zasebnih podjetij v Sloveniji, s komplementarnimi znanji, razvije skupne rešitve, ki so konkurenčne najnaprednejšim storitvam na svetovnem trgu.

V TECES smo ponosni na našo vlogo v projektu DEUP, saj smo bili del projekta ves čas; od razvoja idejne zasnove in partnerstva, priprave predloga projekta na javni razpis, odobritve financiranja, izvajanja projekta do njegovega uspešnega zaključka. Sicer ne kot partnerji konzorcija, temveč kot tisti, ki smo ves čas uspešno koordinacijsko podpirali projektne partnerje pri izvajanju razvojnih aktivnostih, spremljanju napredka projekta ter doseganja zastavljenih ciljev.

V sredo, 29. januarja 2020, smo v prostorih bivše vojaške gimnazije v Ljubljani uspešno izvedli delavnico »Vključevanje slovenskih partnerjev v programe energija in okolje Evropske obrambne agencije (EDA)«, ki je potekala v organizaciji Ministrstva za obrambo RS (MORS) in TECES.

V juniju 2019 je potekalo pod okriljem TECES nekaj ključnih dogodkov za ustanovitelje in člane. Namen je bil pregled dosedanje vloge TECES, predvsem pa želene ter pričakovane vloge v prihodnosti glede na interese in potrebe članov in ustanoviteljev. Te predstavljajo raznovrstni deležniki iz elektro in elektronske industrije, energetike in drugi ponudniki ter uporabniki energetsko učinkovitih rešitev. Ugotovljeno je, da se TECES uspešno prilagaja novo nastalim razmeram, vendar bo zaradi širine delovanja in vseobsegajočega prepletanja do sedaj relativno ločenih panog, nujna krepitev aktivnosti na ožje fokusiranih področij, kjer lahko dosežemo največji učinek povezovanja deležnikov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vseobsegajoči digitalizaciji produktov in povezovanju z raznimi panožnimi in drugimi združenji.

V oktobru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo prvih šest članov; TROIA d.o.o., ROBOTINA d.o.o., Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) in Katedra za energetsko strojništvo (KES) iz Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Podjetju TROIA d.o.o. pripada tudi čast prvega člana partnerstva.

Z večino novih članov sodelovanje že poteka znotraj razvojnih partnerstev TECES (energy cluster) in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki prav tako delujeta pod koordinacijo TECES-a.

Z novimi člani že iščemo možnosti za njihove napredne in trajnostne rešitve tudi na obrambnem področju.
SiEnE pridruzite se SLO TRANS

V letu 2021 smo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) uspešno zaključili RR študijo možnosti razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambne in civilne namene (tako imenovano dvojno rabo).

Študija je iskala odgovore na specifične potrebe MORS, Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Podala je predloge razvojnih ukrepov in načrt strategije 10 letnega razvoja, ki upošteva razvojne kapacitete in zmogljivosti slovenskih deležnikov ter osvetlila možnosti mednarodnega sodelovanja v obrambnih programih.

Študija je zasnovana kot strateški dokument, ki naročniku omogoča razumevanje tehnologij, trendov in razvojnih zmogljivosti slovenskih partnerjev, ter mu omogoča enostavnejše sprejemanje odločitev in usmerjanje domačih in mednarodnih aktivnosti.

Izvedena študija, podkrepljena z izjemnimi rezultati mednarodnih aktivnosti TECES in in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), postavlja pametne energetsko učinkovite in energijsko neodvisne premestljive kampe kot ene izmed strateških področij mednarodnega delovanja MORS, SiEnE in slovenskih partnerjev pod okriljem TECES.

V sredo, 29. maja 2019, smo v Mariboru izvedli prvi posvet članov, ki je bil namenjen pregledu potreb in zmožnostim mikro, malih in srednjih podjetij članov TECES / SRIP PSiDL. V sproščenem pogovoru je bilo največ zaznanega interesa usmerjeno v iskanje možnosti podpore partnerstva na področjih skupnega razvoja in verig vrednosti. Največji izziv podjetjem predstavlja zahteva po vedno večji povezljivosti in integraciji rešitev v vertikalnih verigah vrednosti v navezavi na IoT (Internet of Things) in z njim povezano digitalizacijo. Izpostavljena je bila tudi potreba povečanja promocije medsebojno uspešnih zgodb članov in rezultatov sodelovanja.

(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo)

Vabimo člane SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP), da podajo predlog za člane trinajst članskega Strokovnega sveta SRIP. Rok za oddajo predlogov je petek, 22. april 2021.

Na 3. skupščini članov SRIP v decembru 2020 je bil potrjen prenovljen Sporazum o ustanovitvi SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Prenova sporazuma je bila potrebna zaradi uskladitve s strani državnih ministrstev že potrjenim Akcijskim načrtom SRIP za 2020 – 2023, poenostavitve notranjega delovanja SRIP in tudi zaradi želje okrepitve strokovne podpore delovanju SRIP-a.

S spremembami je bil potrjena tudi nova struktura Strokovnega sveta SRIP ter povečanje števila članov iz 9 na 13 članov. Sprememba je bila želena zaradi izredne širine delovanja SRIP in okrepljenega medsektorskega delovanja.

Obstoječim članom Strokovnega sveta SRIP je potekel triletni mandat. Skladno prenovljenemu Sporazumu o ustanovitvi SRIP je potrebno potrditi nove člane strokovnega sveta za naslednje triletno obdobje.

Poziv slovenskim podjetjem k izrazu interesa sodelovanja pri razvoju in industrializaciji reformerja vojaškega dizelskega goriva (kerozina) za proizvodnjo vodika za napajanje visoko temperaturnih gorivnih celic (HT-PEM).

Obstoječ sofinanciran projekt s strani Ministrstva za obrambo RS (MORS) in Evropske obrambne agencije (EDA) je v zaključevanju razvoja na nižjih TRL-jih in prehaja v drugo fazo izvajanja, kjer je potrebno razvit  samostojno delujoč agregat na tehnološkem nivoju TRL 6.

MORS želi v naslednjih fazah projekta podpreti industrializacijo agregata ali vsaj reformerja v Sloveniji, zato se poziva slovensko industrijo, ki bi želela sodelovati v razvojnem projektu in tudi v kasnejši industrializaciji rešitev.

Interes industrije se lahko izrazi tako za sistem, podsistem, posamezen del (komponento) ali storitev. Te so lahko že razvite ali so še del razvoja.

Podjetja z ustreznimi kompetencami in zmogljivostmi pozivamo k prijavi interesa sodelovanja. Rok za prijavo je petek, 5. marec 2021.

Poziv je namenjen slovenskim ekspertom širokega spektra najrazličnejših znanj in visoke ravni strokovnosti. Razmišljanje izven okvirov, strokovna znanja nastajajočih tehnologij, sposobnost spiralnega odprtega inoviranja in ciljno usmerjeno sodelovanje deležnikov je osnova delovanja predmetnega mrežnega ekosistema – povezujemo eksperte celotnega tehnično-tehnološkega spektra in najrazličnejših profilov.

Baza ekspertov predstavlja »ribnik« inovativnih akterjev in »mavrico« tehnoloških znanj. Domači in mednarodni programi, raziskovalno-razvojni projekti in konzorciji, raznolike delovne in programske skupine ter strateška delovna telesa ponujajo široke možnosti vključevanja ekspertov v domače in predvsem mednarodne raziskovalne tokove in verige vrednosti.

Izraz interesa za vključitev v bazo ekspertov se izkaže z izpolnitvijo vprašalnika. Prvi rok za vpis v bazo ekspertov je 22. april 2024 – poziv po tem datumu ostaja odprt do nadaljnjega. Povezava za vpis se nahaja na spodnjem naslovu:

Z namenom dodatne razlage razpisa, prašalnika ter projektov organiziramo spletni SYeNERGY dogodek s podrobno predstavitvijo poziva ekspertom in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v četrtek, 18. aprila 2024 s pričetkom ob 13. uri.

Partnerje z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi, proizvodnimi zmogljivostmi in kompetencami vabimo k izrazu interesa sodelovanja v RRI projektu »Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na podlagi študije izvedljivosti (PamPIK 2)«.

Poziv TECES se navezuje na marčevski poziv Ministrstva za obrambo RS (MORS), s katerim je ministrstvo spodbudilo slovenske partnerje k sodelovanju v RRI projektih za povečanje tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS.

Projekt »PamPIK 2« (projekt št. 6 s seznama 16. razvojnih projektov MORS) sodi v sklop že izvajajočih ali načrtovanih nacionalnih in mednarodnih projektov na področju pametnih energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih premestljivih baz za dvojno rabo (vojaške baze in baze sistema zaščite in reševanja). Cilj teh projektov je skupni razvoj in demonstracija raznolikih rešitev (gradnikov) sodobnih pametnih premestljivih baz.

Projekt »PamPIK 2« sodi med strateška področja delovanja TECES in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), na katerih TECES s člani partnerstva SiEnE in s podporo MORS v mednarodnem okolju prevzema eno od vodilnih koordinacijskih vlog pri reševanju energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Z načrtovanimi novo razvitimi rešitvami v projektu »PamPIK 2« bodo lahko slovenski partnerji uspešneje konkuriralo v mednarodnem okolju.

Za razjasnitev morebitnih nejasnosti pri izpolnjevanju internetnega obrazca izraza interesa organiziramo TECES SYeNERGY online dogodek za predstavitev našega videnje RRI projekta »PamPIK 2« in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti.

Vabimo partnerje z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi, proizvodnimi zmogljivostmi in kompetencami k izrazu interesa sodelovanja v RRI projektuRazvoja hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz »HibroM«.

Poziv TECES se navezuje na marčevski poziv Ministrstva za obrambo RS (MORS), s katerim je ministrstvo želelo spodbuditi slovenske partnerje k sodelovanju v raznih RRI projektih za povečanje tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS.

Projekt »HibroM« (projekt št. 7 s seznama 16. razvojnih projektov MORS) sodi v sklop deloma že izvajajočih ali načrtovanih nacionalnih in mednarodnih projektov za izboljšanje energetske oskrbe začasnih vojaških baz ali baz v podporo sistemu zaščite in reševanja. Cilj vseh projektov je razvoj novih rešitev za uvajanje alternativnih virov energije in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.

Projekt HibroM spada med strateška področja delovanja TECES in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), na katerih slovenski partnerji s podporo MORS prevzemamo mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo v projektih reševanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Zato je TECES pričel z aktivnostmi za vzpostavitev ustreznega partnerskega konzorcija, s katerimi novo razvitimi rešitvami bomo lahko uspešno konkurirali tudi v mednarodnem okolju.

Rok za izraz interesa z izpolnitvijo vprašalnika TECES je do srede, 19. aprila 2023.

Za razjasnitev morebitnih nejasnosti pri vpisovanju interesa organiziramo TECES SYeNERGY online dogodek za predstavitev našega videnje RRI projekta »HibroM« in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v torek, 18. aprila 2023 s pričetkom ob 14. uri.

Poziv je namenjen slovenskim podjetjem in raziskovalnim organizacijam z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi in/ali proizvodnimi zmogljivostmi ter kompetencami, ki bi želela sodelovati v okviru prvega mednarodnega razvojnega Cat B projekta »Energijsko pozitivne in nič emisijske hitro premestljive stavbe (E+ZERO)« (ang. Energy positive and zero emission rapidly deployable buildings (E+ZERO).

E+ZERO je pilotni Cat B projekt v okviru aktivnosti Energy and Environment CapTech znotraj Evropske obrambne agencije (EDA), kjer TECES in Ministrstvo za obrambo RS (MORS) pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) prevzemata mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo. Projekt je trenutno v fazi priprave mednarodnega konzorcija.

Cilj razvoja projekta E+ZERO so produkti za uporabo tako v civilne kot tudi obrambne namene z velikimi možnostmi uporabe tudi v drugih projektih in partnerstvih pod okriljem TECES.

Projekt E+ZERO se vsebinsko navezuje na mednarodni projekt »INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps«, na nacionalni strateški program »Razvoja pametnih energetsko učinkovitih in samozadostnih premestljivih baz za civilno in obrambno rabo« (PamPIK 2) in tudi na fokusna področja delovanja partnerstva SRIP Pametne stavbe in dom. V vseh je TECES nosilec ali eden izmed ključnih koordinatorjev aktivnosti.

Zainteresirane partnerje vabimo, da oddate interes sodelovanja v projektu E+ZERO ali podobnih projektih z izpolnitvijo vprašalnika in predlogi inovativnih tehnologij/rešitev (https://go.teces.si/njj), ki bi jih želeli vključiti v projekt.

Prvi rok za oddajo interesa je potekel 9. aprila 2024. Odprt je drugi rok za oddajo interesa, ki se zaključi ob izboru najbolj primernih tehnologij.


Z namenom razjasnitve morebitnih nejasnosti pri vpisovanju interesa sodelovanja organiziramo spletni dogodek TECES SYeNERGY za podrobno predstavitev poziva E+ZERO in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v sredo, 27. marca 2024 s pričetkom ob 14. uri.

Ministrstvo za obrambo RS (MORS) je pristopilo k več projektom energetske sanacije svoje infrastrukture. Želja je opremiti obstoječo in bodočo infrastrukturo s pametnimi senzorji ter komunikacijskim sistemov za spremljanje energetske porabe obstoječih objektov in porabnikov.

Želja MORS-a je pridobiti potencialne ponudbe rešitev zainteresiranih deležnikov, ki so še v fazi razvoja ali že v proizvodnji v slovenski industriji s področij poziva. Interes je tudi pridobitev informacij o rešitvah in raziskovalnih, razvojnih ali proizvodnih zmogljivostih slovenskih deležnikov.

Partnerje z ustreznimi kompetencami in referencami pozivamo, da se vpišejo v seznam potencialnih ponudnikov. V primeru ponudnikov, ki bodo lahko sodelovali tudi kot razvojni partnerji, je možna vključitev tudi v tekoče ali načrtovane domače ali mednarodne projekte.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo, dne 12.02.2020, objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« z rokom 23.04.2021. Razpis PMIS nudi možnost sofinanciranja priprave, organizacije ter izvedbe demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin, kjer so ponudniki tehnoloških rešitev vključeni kot podizvajalci. Skupna višina sredstev 8.000.000 €, posamezen projekt med 300.000 - 1.000.000 € v obdobju 24 mesecev.

JR pri usmerjanju predlogov rešitev demo projektov upošteva smernice Slovenske strategije pametne specializacije (S4). V primeru želje priprave predlogov projektov delovanja na področjih, ki so bližje delovanju SRIP Pametne stavbe in delovanju TECES, vam je lahko v pomoč tudi pred kratkim potrjen Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe 2020 – 2023.

V primeru zaznanega interesa s strani občin ali podjetij in v primeru želje priprave predlogov projektov na področjih, ki so bližje področjem SRIP Pametne stavbe in TECES ter vključevanju teh rešitev v pametna mesta in skupnosti, se lahko za pomoč s svojimi predlogi obrnete na TECES.

Člane partnerstev pod okriljem TECES obveščamo o ponovni objavi javnega naročila Ministrstva za obrambo RS (MORS) za izbiro izvajalca za izvedbo RR projekta: »Pilotna postavitev alternativne energetske oskrbe vojaških strelišč« - ALENOS. V tokratnem ponovljenem postopku je nekoliko podrobneje opredeljen del v povezavi z lastništvom in nadaljnjo uporabo rešitev.

V projektu gre za pilotno postavitev energetske samooskrbe izpostavljenih energetsko nižje zahtevnih kapacitet Slovenske Vojske (SV) z uvajanjem alternativnih virov energije, hrambo energije in dolgoročno samooskrbo. Pričakovane rešitve so višjega nivoja Technology readiness levels (TRL ~8), zato k oddaji ponudbe vabljena predvsem podjetja.

V projektu je zaželena opredelitev možnosti vključitve slovenske znanosti in industrije v čim večjem obsegu pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju sistema zagotavljanja alternativnih virov energije.

TECES je skladno javnemu naročilu MORS nosilec »Študije izvedljivosti razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet (pametnih kampov) – PamPIK«, ki v aprilu prehaja v zadnjo tretjino izvajanja. Del te študije predstavljajo tudi rešitve, ki bi naj bile rezultat javnega naročila ALENOS, zato vabilo vsem prijaviteljem, da nas kontaktirajo za morebitno pripravo skupne strategije in možnosti sodelovanja.

Člane TECES / SRIP PSiDL vabimo, da se v okviru posebne ponudbe kot CORPO PARTNER udeležite dvodnevne konference FUTURE 4.0 (Where Startups Meet Corporations), ki bo potekala 19. in 20. novembra 2019. Kot partner boste imeli možnost aktivne udeležbe na dogodku in prilagoditve sestankov skladno svojim potrebam z več kot 45 startupi iz regije ADRIATIC.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.
 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.