Članarina v partnerstvih pod okriljem TECES

Poslovni model TECES ne temelji na članarinah, saj le te predstavljajo le 10 – 15 % prihodkov, temveč na ponudbi kakovostnih in strokovnih storitev na trgu za člane in druge slovenske ali mednarodne deležnike, ter na podlagi vključevanja v raznovrstne nacionalne in mednarodne projekte.

Kljub vsemu pa članstvo omogoča identifikacijo deležnikov, ki imajo interes konkretnejšega delovanja na določenem področju, in ločevanje izvajanja specifičnih aktivnosti skladno skupnim smernicam posameznega partnerstva ter članov.

Z letom 2023 uvajamo prenovljen model članarin in članstev v partnerstvih pod okriljem TECES, ki je bolj prilagojen potrebam članov, razmeram na trgu in stanju nacionalnega ter mednarodnega inovacijskega okolja, katerega del je TECES.

Poudarek prenove je predvsem na povečanju dostopnosti članstva večim raznolikim deležnikom, ki morda do sedaj niso želeli vstopiti v TECES zaradi zanje previsoke članarine ali nepoznavanja storitev. Zaradi tega je bil eden izmed ključnih ciljev prenove modela članarin ohranitev stroškovne vzdržnosti članarin za člane v novo nastalih kriznih razmerah (energetska kriza, izredno povečanje stroškov materiala in blaga…) in omogočitev enostavnejšega in ugodnejšega vstopa nečlanov v osnovno partnerstvo TECES.

Pomemben del prenove predstavlja poenoten način dela s člani vseh partnerstev pod okriljem TECES, kamor spadajo tri strateška inovacijska partnerstva;

 1. TECES,
 2. Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) in 
 3. SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP).

Nov način dela temelji na osnovnem članstvu v partnerstvu TECES in dodatnem članstvu v SiEnE ali SRIP skladno potrebam in interesom posameznega člana.

 • Osnovno članstvo v partnerstvu TECES
  Zato prenovljen model članstev temelji na osnovnem in obveznem članstvu v partnerstvu TECES, pri katerem so izredno znižane članarine, zaradi česar pričakujemo tudi hitrejšo odločitev morebitnega deležnika o vstopu v partnerstva TECES.
  Z vstopom v osnovno članstvo bo novemu članu omogočeno izboljšanje spoznavanje načina dela TECES in tudi prednosti ter ugodnosti, ki jih članstvo nudi. Poleg tega pa tudi vpogled v dodatne možnosti aktivnejšega delovanja v bolj specifičnih partnerstvih, kot sta SiEnE in SRIP Pametne stavbe in dom itd..

 • Dodatno članstvo v partnerstvih SiEnE in SRIP Pametne stavbe in dom
  V letu 2023 predstavljata partnerstvi SiEnE in SRIP dodatno možnost za člane, ki bi želeli biti aktivnejši in prevzemati še več pobude. Predvsem v partnerstvu SiEnE, ki izkazuje izredne priložnosti in potenciale za vključevanje slovenskih deležnikov v mednarodno obrambno okolje.
  Z enostavnim dodatnim vstopom (izbiro opcije) in dodatnim doplačilom k osnovnemu članstvu v TECES, bodo člani lahko enostavno vstopili še v drugo želeno partnerstvo in takoj pričeli prejemati tudi pravice in ugodnosti dodatnega partnerstva.

Vrste članov

Član partnerstva

Član partnerstev TECES lahko postane vsaka pravna oseba, ki podpiše pristopno izjavo ter tako postane kandidat za člana partnerstva.

Po odobritvi ustreznega upravljavskega organa partnerstva (Svet zavoda TECES, Vodstveno organizacijski odbor SiEnE ali Upravni odbor SRIP) in po plačilu letne članarine in morebitne pristopnine, kandidat za člana postane polnovreden član partnerstva.

S tem pridobi pravico do vseh prednosti in ugodnosti članstva posameznega partnerstva (imenovanje svojega predstavnika v organe partnerstva, preko katerega uveljavlja svoje interese, možnost sodelovanja v aktivnostih in poslih posameznega partnerstva…).

Višina letne članarine in morebitne pristopnine je odvisna od pravne oblike člana, njegove velikosti, prihodkov, števila zaposlenih in tudi od vrste njegove dejavnosti.

Ločujemo naslednje oblike članov:

 • GOSPODARSKA DRUŽBA (PODJETJE):
  • Višina članarine je določena na podlagi definicije velikosti družbe (Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1).
  • Ločujemo mikro, majhne, srednje in velike družbe, pri čemer se velike družbe dodatno delijo glede na mejo 100 mio € prihodkov od prodaje.
  • OPOMBA: v primeru velike družbe, ki pristopi v partnerstvo kot konsolidirana matična družba se zanjo upošteva kategorija »Velika družba preko 100 mio € prihodkov« ne glede na višino konsolidiranih prihodkov. V tem primeru dobijo pravice dostopa in uporabe podatkov tudi druga hčerinska podjetja, prav tako se na mesta lahko imenujejo osebe iz hčerinskih podjetij.
 • RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA (RO) OZ. RAZISKOVALNA ENOTA/ODDELEK (RE) ZNOTRAJ RO:
  • Višina članarine je določena glede na število zaposlenih v RO ali RE, ki se želi včlaniti.
  • Ločujemo RO ali RE do 50, med 50 in 250, med 250 in 500 zaposlenih in nad 500 zaposlenih.
  • OPOMBA: RO se lahko včlanijo kot pravna oseba za celotno RO (fakulteta, inštitut) ali samostojno kot raziskovalna podenota (laboratorij, katedra, inštitut znotraj fakultete, odsek…). V tem primeru, lahko vsak predstavnik RO ali RE kot član imenuje svojega predstavnika v organe partnerstva neodvisno od krovne organizacije.
 • PODJETJE START-UP:
  • Zaradi svoje inovativnosti in potenciala so zaželen član partnerstev, saj imajo tako start-up podjetja kot drugi člani možnost navezave stikov in iskanja poslovnih priložnosti.
  • Višina članarine je odvisna od števila let, odkar so pristopili v partnerstvo. Status Start-up ima član lahko maksimalno tri leta.
 • ZDRUŽENJE:
  • Sem spadajo organizacije, ki združujejo razne deležnike (člane) s skupnimi cilji in programi, npr. gospodarske zbornice, združenja, grozdi, tehnološke mreže, gospodarska interesna združenja… Nastopajo samostojno ter zastopajo interese svojih članov.
 • DRUGE ORGANIZACIJE:
  • Vse ostale oblike organizacije oz. deležniki. Pred pošiljanjem prijavne vloge kot član, predlagamo preveritev primernosti kot člana.

Podpornik partnerstva

V določenim primerih zainteresirani deležniki ne spadajo v nobeno izmed ciljnih skupin članov posameznega partnerstva, npr. ministrstva, agencije…, lahko pa deležnik postane podpornik partnerstva.

Podpornik partnerstva je vsak poslovni subjekt ali fizična oseba, ki podpira delovanje partnerstva, mu pomaga pri njegovi uveljavitvi in prepoznavnosti ter učinkovitejšem delovanju. Podpornik partnerstva ne plačuje pristopnine in članarine ter nima finančnih obveznosti do partnerstva. Status podpornika partnerstva podeljuje ustrezni vodstven organ posameznega partnerstva.

OPOMBA: primer je partnerstvo SiEnE, ki ne predvideva članstva pravnih oseb brez razvojno, raziskovalnih ali proizvodnih kompetenc člana. V takšnem primeru lahko morebitni zainteresirani, kot so razna združenja, gospodarske zbornice, Strateška razvojna inovacijska partnerstva, grozdi, tehnološke mreže, gospodarska interesna združenja…, postanejo podporniki partnerstva.

Letne članarine in pristopnine

Članarina

 • velja od 1.1. do 31.12. za tekoče koledarsko leto, velja do preklica ter se vsako leto avtomatsko podaljša, razen ko član do konca leta pisno prekine članstvo za naslednje koledarsko leto;
 • članu, ki vstopi v posamezno partnerstvo sredi koledarskega leta, se članarina obračuna kot sorazmerni del letne članarine, glede na število mesecev do konca leta vključno z mesecem vstopa (n= mesec vstopa (npr. marec je 3. mesec), članarina = (12-n+1) mesecev x 1/12 letne članarine).

Pristopnina

 • pristopnina se izvaja samo v partnerstvu SiEnE;
 • pristopnina je enkratni prispevek ob pristopu člana v SiEnE, znaša 50 % letne članarine SiEnE in je namenjena delnemu pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v preteklih letih.

Izstop in izključitev člana iz partnerstva

 • član lahko iz posameznega ali večih partnerstev kadarkoli izstopi, pod pogojem da je izpolnil do takrat sprejete obveznosti do TECES kot nosilca partnerstev;
 • če član želi izstopiti iz primarnega partnerstva TECES, se avtomatsko prekine članstvo tudi v ostalih partnerstvih SiEnE in SRIP;
 • član je lahko izključen, če pravočasno ne poravna finančnih in drugih obveznosti, škoduje ugledu partnerstva ali če kako drugače krši sklepe in dogovore partnerstva oz. posameznih organov le-tega. O izključitvi člana odločajo vodstveni organi partnerstva.

Letne članarine in pristopnine

Prenovljen model članarin in članstev v partnerstvih pod okriljem TECES je bil potrjen 17. 01. 2023 na 36. seji Sveta zavoda TECES. Upošteva se obračun članarin od 1. 1. 2023 dalje.
OPOMBA: Vsi dosedanji člani partnerstev TECES bodo prejeli obvestilo o spremembi članskih modelov in članarin z letom 2023. Spremembe bodo lahko potrdili ali zavrnili.


Članarina v partnerstvih pod okriljem TECES

icon Adobe
PRENESITE DOKUMENT


Celovtna predstavitev prenove članskih paketov TECES 2023
icon Adobe


Samo tabela članarin
icon Adobe

 • »Na področju komponent smo igralci na globalnem merilu – z motorji, s komponentami za električne stroje in močnostnimi pretvorniki, se znamo umestiti v praktično čisto vse globalne vrednostne verige. Smo igralci pri velikih globalnih znamkah. Partnerji Preberite več
  mag. Matjaž Čemažar Predsednik uprave Domel Holding d.d. in predsednik Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora SRIP PSiDL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.